Община Луковит


Община Луковит се намира в Ловешка област.
Състои се от 12 населени места – гр. Луковит, с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, с. Дъбен, с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, с. Ъглен.
Административният център гр. Луковит е четвъртият по големина в областта. Той е само на 1 час път с автомобил от столицата и през него преминава Главен път І-3 (София – Плевен – Русе). Разположен е на двата живописни бряга на река Златна Панега.
Районът се намира в Средния Предбалкан. Релефът е хълмисто-равнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина.
В климатично отношение община Луковит се намира в умерено-континенталната климатична област. Климатичните фактори се характеризират със стойностни характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина.
Територията попада в Мизийската растителна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни широколистни гори - чисти и смесени насаждения от блатун, цер, листа, бук и др.
Луковит се намира на 171 м надморска височина.
Общата територия на общината възлиза на 454 225 дка, от които 221 798 дка е обработваема земя. Основните селскостопански култури, които се отглеждат, са царевица, пшеница, ечемик, овес и др. Овощни насаждения от череши и сини сливи също са част от земеделието в общината.
Община Луковит обхваща обширен карстов район – един от най-представителните в национален мащаб. Карстовият релеф е развит в два главни района – Карлуковското и Бежановско-Ъгленското плато, както и в прилежащите им участъци от речните долини – в проломите на реките Искър, Златна Панега, Вит, Каменица и Катунешка. Тук са открити стотици пещери, някои от които са определени за уникални паметници на човeшката култура от палеолита до ХІV век. Същинска „визитна” картичка на общината са и скалните арки, чийто брой е съизмерим с този на всички останали общини в страната, взети заедно.
На територията на община Луковит се намира първият в България геопарк „Искър-Панега”, включващ Карлуковски карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк „Панега“.
Територията на общината е в подчертано благоприятно разположение спрямо основни природогеографски единици, икономически центрове и агломерации, важни транспортни артерии.
Профилът на община Луковит е промишлено-аграрен с основни промишлени отрасли – производство на керамични материали, мляко и млечни изделия, миещи и почистващи препарати, велпапе и опаковки от велпапе, смазочни материали и масла, металообработка, дървообработка, шивашка промишленост, преработка на селскостопанска продукция.


За контакт:

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
5770 Луковит
ул. „Възраждане“ 73
тел.: 0697 52464
факс: 0697 52014
e-mail: lukovit@lukovit.bg
www.lukovit.bg