Регионална здравна инспекция -гр. Бургас


Регионална здравна инспекция Бургас (РЗИ) е административна структура на подчинение на министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на област Бургас. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка.