Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана


Областна дирекция "Земеделие" - Монтана (ОДЗ) е специализирана териториална администрация, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите със седалище гр. Монтана, ул. „Ген. Столетов” № 1, ет. 1. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областна дирекция "Земеделие" гр. Монтана са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.


Дейност:

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана подпомага министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на област Монтана. Тя се ръководи от директор, чиято дейност се подпомата от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" и от Главна дирекция "Аграрно развитие", в която се включват и общинските служби по земеделие на територията на областта, като нейни териториални звена.


За контакт:

гр. Монтана 3400,
ул.Генерал Столетов1, ет.1,
тел./факс (096) 300728

e-mail: odzg@net-surf.net


 

Моля изчакайте