Община Видин


Община Видин се намира в Северозападна България и обхваща площ от 501,3 км2. По този показател тя се нарежда на първо място сред 11-те общини от област Видин. Площта на общината формира 16,5% от тази на областта /3 032,9 км2/, 2,6% от площта на Северозападен район от ниво 2 /19 070,3 км2/ и 0,5% от територията на България /111 001,9 км2/.
В административно отношение общината се намира в район от ниво 2 - Северозападен /NUTS II/, административна област - Видин /NUTS III/, а самата община отговаря на европейската класификация LAU 1. Характерна особеност от административна гледна точка, е че общинският център - гр. Видин, е център на едноименната област.
Общината се намира в северната част на област Видин, на крайбрежието на р. Дунав. На север община Видин граничи с общините Брегово и Ново село и с Република Румъния. На изток - с Република Румъния, а на юг - с община Димово. В западна посока община Видин има обща граница с общините Грамада, Кула и Бойница.
От природногеографска гледна точка, община Видин обхваща части от Дунавския бряг, Западната Дунавска равнина и част от хълмистите предпланински понижения. Над 70% от територията на общината е заета от крайдунавската Видинска низина и прилежащата й част от поречието на р. Дунав.
Разположението на общинския център гр. Видин на брега на р. Дунав, поставя общината на кръстопътя на два европейски транспортни коридора. Изследваната територия е пресечна точка на коридор №7 Рейн - Майн - Дунав, който осъществява транспортна връзка между Черно и Северно море и на коридор №4, свързващ Централна с Югоизточна Европа.
Стратегическото местоположение на община Видин спрямо ключови европейски транспортни артерии и наличието на пристанище Видин, създават благоприятни възможности за икономическото развитие на общината на национално и международно ниво.
С важно значение за развитието на изследваната територия се отличава построеният при гр. Видин втори мост на река Дунав /официално откритият през м. юни 2013 г./. Чрез моста ,,Нова Европа‘‘ се осъществява пътна и железопътна транспортна връзка между общинския център гр. Видин и румънския град Калафат.
Благоприятното географско разположение на областния и общински център създава добри предпоставки за неговото обособяване като транспортен и промишлен възел в северозападната част на България. В рамките на община Видин функционират два ГКПП:
‐ ГКПП Видин - Речна гара - разположен в централната част на областния и общински център гр. Видин;
‐ ГКПП Дунав мост 2 /Мост ,,Нова Европа‘‘/, който свързва гр. Видин с гр. Калафат.
Стратегическото местоположение, предопределено от транспортната достъпност и отвореност на гр. Видин превръщат общинския център в единственото подходящо място на територията на едноименната област, на което е възможно изграждането на Интермодален транспортен терминал, който да обслужва товарни и пътнически превози.
По данни на НСИ, най-голям дял от площта на община Видин заемат земеделските територии - 73,7% /369 278 дка/, следвани от горските - с относителен дял от 9,9% /49 817 дка/ и териториите в категория „населени места и другите урбанизирани територии“ - 8,6% /43 096 дка/. Последно място по показателя баланс на територията /по фонд/ заемат площите за добив на полезни изкопаеми - 0,2% /986 дка/ и тези за транспорт - 0,9 % /4 512 дка/.
Към териториалния обхват на община Видин се включват 34 населени места, от които 2 града - общинският център гр. Видин и гр. Дунавци и 32 села. По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. в общината живеят 63 257 д., в т.ч. 79,6% /50 325 д./ на територията на двата града в общината и 20,4% /12 932 д./ в рамките на останалите населени места от селски тип. Към посочената дата, в общинския център живеят 48 071 д., които формират 95,5% от градското население на местно ниво и 76,0% от жителите на община Видин. Според последните налични данни за протичащите демографски процеси в страната, към 31.12.2014 г. броят на населението в общината е 59 039 д., които формират 63,2% от населението на областно ниво /93 361 д./. Отчетеният спад в броя на жителите на община Видин спрямо преброяването през 2011 г., е в порядъка на 6,7%, равняващи се на 4 218 д.