Регионална здравна инспекция - гр. Пазарджик


Регионална здравна инспекция Пазарджик като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването осъществява държавната здравна политика на територията на област Пазарджик.