Община Неделино


Община Неделино е изпълнителен орган на местно самоуправление. Нейното обособяване като административно – териториална единица се определя с Указ с Решение №1 на Министерски съвет от 04.01.1999 година за утвърждаване границите, административните центрове на областта и общините, включени в тях, обнародван в Държавен вестник №2 от 08.01.1999 година. С Указ №1942 от 17.09.1974г. гр. Неделино е обявен за град. Гр. Неделино е административен център на Община Неделино. Общината включва общо 16 населени места – гр. Неделино и селата Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. Община Неделино съставлява 3,2 % от територията на област Смолян, която е с площ от 3192.9 кв.км.


За контакт:

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104,тел. 03072 / 92 92, факс: 03042 / 92 24, e-mail: oba_nedelino@abv.bg