Община Габрово


##Географска характеристика

**Местоположение**

Община Габрово се намира в централната част на Република България.
Стратегическото местоположение на града и близостта му до географския център на страната определят значението му като важен транспортен възел.
През Габрово минава една от най-важните пътни връзки пресичащи България в направление север - юг,
която представлява част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).


**Население**

Населението на Община Габрово наброява 61 893 души.

**Площ**

община Габрово - 555.57 км2
град Габрово - 233.817 км2

**Климат**

Средната надморска височина на град Габрово е 392 метра, като при околните височини достига 550 - 600 метра.
Климатът в региона е умерено - континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято.
Валежите са с подчертано континентален характер.
Преобладават северните и северозападните ветрове.
Средногодишните температури са около 10°C.
По високите планински части в региона снежната покривка се задържа около 120 дни.


 

Моля изчакайте