Агенция за ядрено регулиране


Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, който е независим специализиран орган на изпълнителната власт.
В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Председателят на Агенцията осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използуването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности. Такава координация е постоянно действаща и намира конкретен израз в общите дейности с Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Главна дирекция "Национална служба Гражданска защита”, Агенция ,,Митници", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.


За контакт:

Уеб сайт: www.bnra.bg
Е-mail: mail@bnra.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 02940 68 00
Факс: 029406919


 

Моля изчакайте