Министерство на културата


Министерството на културата (МК) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.
Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


За контакт:

Уеб сайт: www.MC.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 94 00 900


 

Моля изчакайте