Министерство на културата


Министерството на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.
Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.