Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”


Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) е специализиран орган на Министерския съвет и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София и с адрес на управление: ул. „Московска“ № 3. ДА ДРВВЗ се ръководи и представлява от председател. ДА ДРВВЗ е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит, финансов контрольор и инспекторат. Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" и дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" и дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Враца, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Стара Загора, както и Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на териториална дирекция. Териториалните дирекции се ръководят от директори.

Като орган на централната изпълнителна власт, ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на:
- държавните резерви и военновременните запаси, регламентирани със Закона за държавните резерви и военновременните запаси;
- запасите от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, регламентирани със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.);
- Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт , който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция FUND'92.
По смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, ДА ДРВВЗ изпълнява и функциите на централна структура за управление на запасите съгласно Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г.
Интернет страницата на ДА ДРВВЗ, можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.statereserve.bg/bg/


За контакт:

Уеб сайт: www.statereserve.bg
Е-mail: rezerv@statereserve.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: (02)9210 201, (02)9210 227
Факс: (02)9877977