Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград


Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград (ОДЗ) е специализирана териториална администрация, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите със седалище в гр. Благоевград - областен център на област Благоевград. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора.


Дейност:

Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Главна дирекция "Аграрно развитие" подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора.


За контакт:

2700, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" № 2, тел./факс: (+359) 73882032, e-mail: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg.


 

Моля изчакайте