Басейнова дирекция "Дунавски район"


Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г


Дейност:

Басейнова дирекция Дунавски район изпълнява управленски, регулаторни, информационни и контролни функции. При осъществяването на тези функции дирекцията провежда и участва в дейности, свързани с политиката на държавата в областта на управлението на водите.

1. Управленските функции на дирекцията се изразяват най-вече в разработването на План за управление на речния басейн и План за управление на риска от наводнения, стопанисването на водите изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия, стопанисване на съоръженията за подземни води - публична държавна собственост.
2. Разрешителния режим за водовземане и ползване на водните обекти се въвежда от Закона за водите като средство за регулиране на нуждите на обществото и лицата от водни ресурси с определено количество и качество. Наред с това в регулаторните функции са включени и разработването на мрежите за мониторинг на водите на басейново ниво, определянето на санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, воденето на регистрите на издадените разрешителни.
3. Осигуряването на информация за обществеността за състоянието на водите, връзките с медиите и населението в района за басейново управление, контактите с всички заинтересовани лица, както и включването на гражданите в процеса на управление и вземане на решения са в основата на информационните функции на дирекцията.
4. Контролните дейности във връзка с недопускане и предотвратяване последиците от вредното въздействие върху водите, съхраняването и опазването на водните екосистеми и свързаните с тях екосистеми предопределят контролните функции на Басейновата дирекция.


За контакт:

Басейнова дирекция Дунавски район
гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60
п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.org
Обслужване на едно гише
тел: +359 64 885107
Технически сътрудник
тел: +359 64 885100
тел/факс: +359 64 803342


 

Моля изчакайте