Агенция "Пътна инфраструктура"


Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) e юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководи се от Управителен съвет, състоящ се от председател и двама членове.
АПИ е със седалище София - бул. „Македония“ №3. Осъществява своята дейност чрез централна администрация и специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата. Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.
Агенцията работи в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност. АПИ отговаря за дейностите, свързани с проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на републиканската пътна мрежа.


 

Моля изчакайте