Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен


Областна дирекция "Земеделие" - Шумен (ОДЗ) е специализирана териториална администрация /второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ към Министъра на земеделието и храните.
Според характера на дейността, която извършва, административните звена в Областна дирекция „Земеделие“- Шумен са обособени в обща и специализирана администрация.Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“.
Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Аграрно развитие“.В състава на Главна дирекция „Аграрно развитие“ се включват 10 общински служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по:
възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд;
наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост;
промяна на предназначението на земеделски земи;
опазване на земеделските земи;
оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ;
ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда;
продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ;
помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ, Услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.
Изготвя се Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия:
предсеитбена подготовка,
дълбока оран и сеитба на есенни култури;
реколта от трайни насаждения и пролетни култури;
мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ - пръскания);
подхранване и хербицидиране на есенни култури;
сеитба на пролетни култури;
подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.);
Изготвят се справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на шестмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

Основни функции:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Шумен;
* Координира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на земеделието и храните и осигурява изпълнението на държавната политика в пряката им работа;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта.Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБК. Присъединяването на страната ни към ЕС постави пред дирекцията, като структура на МЗХ, важни задачи като:
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания за площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка;
* Промяна на условията и организацията на субсидиране и кредитиране.


За контакт:

Уеб сайт: www.mzh.government.bg/odz-shumen
Е-mail: odzg_shumen@mzh.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (054)
Телефони: 877106, 800415


 

Моля изчакайте