Регионално управление на образованието - Плевен


Регионално управление на образованието – Плевен е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование, която се управлява и представлява от началник. Регионално управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.


Дейност:

Съгласно чл. 253 (2) от ЗПУО, устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО), издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г. Съгласно чл. 12. (1) от ПУФРУО според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.
Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика.
Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК) и подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.
Отделите си взаимодействат при задачи, които изискват обмен на информация и съчетаване на компетенциите.


За контакт:

гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23
телефон: 064/800 954;
e-mail: ruo@ruopleven.bg


 

Моля изчакайте