Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"


Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"- гр.Русе е единствената специализирана организация в България, която осъществява целия комплекс от работи по поддържане на плавателния път, акваторията на пристанищата и зимовниците за осигуряване безопасността на корабоплаването в българския участък от реката.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е юридическо лице със седалище Русе - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и осъществява своята дейност съгласно Закона за администрацията, Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Устройствения правилник за дейността на ИАППД и други нормативни актове.

ИЗВЪРШВА цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката;

СЪГЛАСУВА всички проекти и работи, свързани с комплексното използване на река Дунав;

УВЕДОМЯВА съответните ведомства и организации за вземане на предохранителни мерки при опасност от наводнения, ледови режим, рушене на брега и др.;

ИЗДАВА навигационни карти, хидрологични справочници и други навигационни помагала, двудневни и седемдневни прогнози за нивото на реката, публикува ежедневни прогнози за времето над българския участък на реката;

ПРЕДОСТАВЯ на всички заинтересувани министерства, ведомства, научноизследователски и проектантски институти в страната необходимите им материали и данни от проучванията на река Дунав.

ЧЛЕНУВА като официален представител от България на GIS Forum - Форум който работи по проекти свързани с река Дунав и вътрешните водни пътища под патронажа на Дунавската комисия.