Регионална здравна инспекция - Кюстендил


Регионална здравна инспекция - Кюстендил (РЗИ - Кюстендил) осъществява държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.
Регионална здравна инспекция – Кюстендил е създадена с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се извърши преобразуване на съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции.
РЗИ – Кюстендил е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен център на областта.


Дейност:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област.
2. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
3. Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол.
4. Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.


За контакт:

Уеб сайт: www.rzi-kn.net
Е-mail: rzi@rzi-kn.net
Телефони: 078 558 201, (078)558202
Факс: (078)552453


 

Моля изчакайте