Регионална здравна инспекция - Смолян


Регионална здравна инспекция - Смолян (РЗИ) е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Инспекцията е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на област Смолян.


Дейност:

• Държавен здравен и противоепидемичен контрол на обекти с обществено предназначение, стоки и дейности с отношение към здравето на хората и контрол на лечебните заведения, за спазване на здравното законодателство.
• Инициативи за промоция на здравето и профилактика на болестите.
• Събиране, обработка и анализ на данни за дейността, вкл. медицинската експертиза на лечебните заведения в региона.
• Осигуряване на медицинското обслужване във военно време, при бедствия, аварии и кризи.
• Лаборатория, акредитирана като лаборатория за изпитване по БДС EN ISO / IEC 17025:2006 г.


За контакт:

гр. Смолян 4700
бул. "България" № 26
тел /факс +359 301 632 93