Община Раднево


Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и е в административните граници на област Стара Загора. Площта й възлиза на 545.15 кв. км., което представлява 0.5 % от територията на страната и 10.6 % от територията на областта. Административен център на община Раднево е град Раднево, като в структурата й се включват още 21 населени места. Община Раднево заема монополни позиции в производството на лигнитни въглища. Териториално тя обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен басейн и е свързана с енергийния комплекс Марица-Изток. В град Раднево се намира администрацията на въгледобивното предприятие "Мини Марица-изток", производството на което е структурирано в три рудника. Развитието на енергийния комплекс ''Марица-изток'' след 1960 г. променя коренно живота на хората в общината и ги свързва трайно с въгледобива и енергетиката.
Раднево е място с древна и богата история. Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години. Доказателство за това са многобройните археологически находки. Първият етнос населявал района, е тракийското племе пирогери. По исторически данни, на територията на общината се е намирала и римската пътна станция Арзус. В средновековието, след образуване на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия.
Според най-правдоподобното предание за създаването на Раднево, около 1700 година, дядо Радни, заедно с други българи се заселват в този район. Те го намират за най-подходящ заради плодородните черноземни почви, наличието на големи количества вода и мекият климат. Постепенно в селището се изгражда метох и матерен манастир. През 1873 год. започва строежът на църквата "Свети Иван Рилски" със средства от дарения. Седемдесетте години на 19 век са преломни за развитието на Радне махле и района. През 1872-1873г. е построена железопътната линия Симеоновград-Раднево-Нова Загора от френската фирма "Барон Хирш". След изграждането й търговията в района се развива с бурни темпове.
През 1906 г. Радне махле е преименувано в село Раднево, а от 1911 г. придобива правата на околийски център. На 7 септември 1964 г. Раднево е обявен за град.


 

Моля изчакайте