Регионална инспекция по околна среда и водите - Пазарджик


Регионална инспекция по околна среда и водите - Пазарджик (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на област Пазарджик, разположена върху територия от 4458,0 km2, което представлява около 4% от общата площ на страната. В административно отношение е разделена на 12 общини и 117 населени места с население 263 630 души.
РИОСВ-Пазарджик има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
• Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
• Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
• Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
• Управление на отпадъците;
• Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
• Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
Интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е http://www.riewpz.org.


За контакт:

Уеб сайт: https://www.riewpz.org
Е-mail: riewpz@riewpz.org
Телефони: 034401938 Директор, 034401917 Технически сътрудник, 034401939 Директор на дирекция АФПД, 034441875 Дежурен телефон в работно време, 0885301066 Дежурен телефон в извън работно време /поч.дни/, 034401935 Административно обслужване на едно гише
Факс: 034445585