Регионална здравна инспекция - Габрово


Регионалната здравна инспекция - Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.


Дейност:

Регионалната здравна инспекция - Габрово осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.


За контакт:

тел. 066/840 604
e-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org