Община Златарица


Община Златарица се намира в област Велико Търново и се състои от 24 населени места - 1 град и 23 села, с общински център град Златарица, 2 кметства – в селата Родина и Горско Ново село, и 8 населени места с кметски наместници.
Кмет на Община Златарица: Михаил Ганев
тел. централа на Община Златарица - 0615/3-54-20; факс - 0615-3-54-78; ob_zlatarica@mail.bg


За контакт:

Йорданка Стоева - мл. експерт ЕУ, имейл: stoeva.eu@gmail.com, тел. 0879910530