Община Златарица


Община Златарица се намира в област Велико Търново и се състои от 24 населени места 1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 5 кметства – в селата Родина , Горско Ново село, Калайджии, Средно село и Резач и 5 населени места с кметски наместници.
Кмет на Община Златарица: Пенчо Чанев.
тел. централа на Община Златарица - 0615/3-54-20; факс - 0615-3-54-78; ob_zlatarica@mail.bg


За контакт:

Йорданка Стоева - мл. експерт ЕУИС, имейл: stoeva.eu@gmail.com, тел. 0879910530