Община Хасково


Община Хасково е административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда. Разположена е в централната част на Южна България, на кръстопътя между Европа, Близкия и Средния Изток, което е добра предпоставка за международен, търговски и културен обмен.
В община Хасково съществуват изключително благоприятни климатични условия за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството. Традиционно отглеждана техническа култура е тютюна. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви и развитие на винопроизводството. Промишлеността в общината е многоотраслова, като се наблюдава специализацията в сферата на производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост, шивашкото и трикотажното производство, хлебопроизводството, месопреработвателната и млечната промишленост, отоплителни и битови уреди. Традиционен подотрасъл е консервната промишленост.
Регионът на Хасково се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културни събития. Хасково е известен като един от най-чистите и благоустроени градове в страната. В екологичната програма на града се вписват много значими проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинг на въздуха и водите, управлението на околната среда и екологично защитените местности.


За контакт:

kmet@haskovo.bg
038603300


 

Моля изчакайте