Министерство на образованието и науката


Министерството на образованието и науката (МОН) осъществява държавната политика в образователната и в научноизследователската сфери на обществения живот. Администрацията, която подпомага министъра, работи за осигуряване на равен достъп до образование, за повече възможности, независимо от възрастта, за учене през целия живот, както и за насърчаване на научните изследвания с цел повишаване качеството на живота.
Министърът на образованието и науката упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията на Р България и законите на страната – провежда държавната политика и разработва стратегии за развитие на образованието и науката в съответствие с общоевропейската политика.
Административната структура на Министерството включва една главна дирекция, 15 дирекции, инспекторат, финансови контрольори, звено за вътрешен одит и служител по сигурността на информацията.
Администрацията, под ръководството и контрола на министъра, разпределя предоставените от държавния бюджет финансови средства за образование и наука. Разработват се и се осъществяват национални програми и проекти в подкрепа на училищното и на висшето образование, за квалификация на учители и преподаватели, и на научни изследвания, както и за засилване масовото прилагане на информационните технологии. Програмите се финансират чрез държавния бюджет и чрез европейските фондове.
Министерството представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им.


За контакт:

Уеб сайт: www.mon.bg
Е-mail: priemna@mon.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 9217760, 9217588, 9217589Дъщерни организации


 

Моля изчакайте