Община Струмяни


www.strumyani.org
Общинска администрация Струмяни осъществява местната политика
в областта на общинското имущество, общинските предприятия, местните
данъци и такси, образованието, здравеопазването, културата,
благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването
на околната среда, културно-историческия и архитектурни паметници,
развитието на спорта, отдиха и туризма.
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.