Институт по публична администрация


Институтът по публична администрация (ИПА) е създаден по силата на Закона за държавния служител през 2000 г. Той е структура към Министерския съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация. Основната дейност на ИПА е свързана с осигуряване на обучение за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация. Мисията на ИПА е да провежда обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

Интернет страница на ИПА: http://www.ipa.government.bg/bg