Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца


Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на област Враца.
В административно отношение областта е разделена на 10 общини и 123 населени места – 8 града и 115 села, със средна гъстота на населението 49,3 души на кв. км и население 168 727 души.
Област Враца се характеризира с богатство от защитени природни обекти:
• Резерват “Врачански карст” с площ 1438,9 хектара;
• Природен парк “Врачански Балкан” с площ 30129,9 хектара;
• 14 бр. защитени местности;
• 11 бр. природни забележителности;
• 18 бр. защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
РИОСВ-Враца изпълнява контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
• Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
• Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и зони;
• Управление на отпадъците;
• Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
• Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
• Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите. Интернет страницата на РИОСВ-Враца е http://riosv.vracakarst.com


За контакт:

Уеб сайт: www.vracakarst.com
Е-mail: riosv_vr@m-real.net
Телефон: 092/ 62 47 61
Факс: (092)092 629211


 

Моля изчакайте