Национален център за информация и документация


Националният център за информация и документация (НАЦИД) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката и осъществява своята дейност съгласно Правилника за устройството и дейността на НАЦИД.
НАЦИД поставя като приоритет в работата си постигането на максимална степен на удовлетвореност на обществото от предоставянето на качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин.


Дейност:

НАЦИД събира, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за постиженията в образованието и науката, като подготвя продукти в печатна и/или електронна форма.

 НАЦИД е Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион.

НАЦИД организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

НАЦИД издава удостоверения за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.

 НАЦИД води и поддържа регистъра за научната дейност в Република България.

НАЦИД води и поддържа регистъра на академичния състав в Република България.

НАЦИД организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.

НАЦИД извършва библиотечно-информационно обслужване на базата на собствени и чуждестранни ресурси.


За контакт:

Седалището на НАЦИД е:
бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 А, 1125 София
 Електронна поща: nacid@nacid.bg
Сайт: www.nacid.bg.


 

Моля изчакайте