Регионална инспекция по околна среда и водите - Бургас


Регионална инспекция по околна среда и водите - Бургас – Бургас (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, който провежда държавната политика по опазване на околната среда на местно ниво. Обхватът на действие на РИОСВ-Бургас включва територията на Бургаска област - общо 13 общини с територия 7 947 кв. км., с население 430 847 жители - Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево


Дейност:

РИОСВ-Бургас има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
Управление на отпадъците;
Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Бургас разработва или участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.
При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Бургас извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.


За контакт:

адрес: гр. Бургас, 8000
ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
тел: 056 813 205, факс: 056 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg