Община Каспичан


Община Каспичан е разположена в централната част на Североизточна България и е включена в териториалните граници на област Шумен.
Територията на общината е 274,402 кв. км. и заема 8% от територията на област Шумен и 1.9 % от територията на Североизточен район. Релефът е равнинно-платовиден. Климатът умерено-континентален.
На територията на община Каспичан се намират НИАР „Плиска” и първата българска столица Плиска. Община Каспичан граничи с НИАР „Мадара”, прочут със скалния феномен Мадарски конник.
На територията на общината попадат няколко защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, защитени местности и има богато биоразнообразие.