Български зъболекарски съюз


Българският зъболекарски съюз е съсловна организация на лекарите по дентална медицина в Република България , учредена съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
БЗС е възстановен през 1999 г. по силата на ЗСОЛЛДМ като организация, в която членуват над 8300 лекари по дентална медицина в България. Съюзът е наследник и правоприемник на БЗС, основан през 1905 г.
Съсловната организация упражнява своята дейност по места чрез районни колегии.
Официалното издание на БЗС е вестник „ДентаМедика”, който се издава всеки месец и разпространява до всички редовни членове на БЗС.
Съгласно ЗСОЛЛДМ, БЗС провежда Продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина (ПМОЛДМ).
Ежегодно БЗС организира Национални и Регионални форуми по дентална медицина, като най - голямото научно събитие на Съюза, част и от ПМО на Световната дентална организация (FDI), е Научният конгрес, който се провежда в гр. Бургас.