Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив


Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.
Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.


За контакт:

Уеб сайт: http://plovdiv.riosv.com
Е-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg
Телефон: 032/628994
Факс: (032)032628994; 032643245