РИОСВ - Стара Загора


Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора осъществява контролните си функции на териториите на три области - Стара Загора, Сливен и Ямбол. Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите, инспекцията в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия - 12 017,44 км2, което представлява 10,83% от територията на страната.