Държавна агенция за метрологичен и технически надзор


Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.


За контакт:

Уеб сайт: www.damtn.government.bg
Е-mail: damtn@damtn.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: (02)980 63 17, (02)980 63 75
Факс: 986 17 07


 

Моля изчакайте