Държавна агенция "Електронно управление"


Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет е създадена със Закона за електронното управление (ЗЕУ) и функционира от декември 2016 г. Председателят на ДАЕУ провежда държавната политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, мрежовата и информационна сигурност, инфраструктурата за пространствена информация, както и отворените данни.

Държавната агенция "Електронно управление" централизира националните усилия за въвеждането на електронното управление в Република България. Агенцията координира секторните политики, изгражда, поддържа и развива централните и хоризонталните компоненти на електронното управление. Поддържа и развива споделените ресурси на електронното управление - Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност и държавната облачна инфраструктура.

ДАЕУ осъществява контрол по целесъобразност върху разходите, свързани с електронното управление и при придобиването и използването на информационните ресурси в публичния сектор. Разработва и контролира прилагането на единни стандарти при проектирането, разработването, внедряването и експлоатацията на информационните ресурси в администрациите, като гарантира приложимост и ефективност на използваните решения за е-управление.

Държавната агенция "Електронно управление" осъществява дейностите за пълна реализация на основните принципи на електронното управление, въведени в националната правна рамка и в съответствие с цифровия дневен ред на Европейския съюз.

ДАЕУ подпомага реализацията на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и за бизнеса чрез разширяване на функционалностите на компонентите на електронното управление, оперативна съвместимост и свързаност на основни държавни регистри и чрез оптимизиране на процесите за предоставяне на административни услуги по електронен път. Агенцията насърчава отговорното поведение на потребителите в цифрова среда и в съответствие с най-актуалните стандарти за кибер сигурност.

#ДАЕУ #е-управление #отворениданни #пространствениданни #INSPIRE #киберсигурност #МИС


За контакт:

Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000
Телефон: +359 (2) 949 20 40
Ел.поща: mail@e-gov.bg


 

Моля изчакайте