Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"


Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Западнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г


Дейност:

Основната цел на управлението на водите е постигане и/ или поддържане на добро състояние на всички води (подземни и повърхностни) като неделим и жизненоважен ресурс, чрез прилагане на басейновия принцип за устойчиво ползване на водите, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.


За контакт:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград
бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441
тел.:+359 73 894 103
факс:+359 73 894 102
e-mail: bdblg@wabd.bg


 

Моля изчакайте