Агенция по геодезия, картография и кадастър


Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК).
АГКК е юридическо лице със седалище София и с териториални звена (служби по геодезия, картография и кадастър) в административните центрове на областите.

АГКК е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране.

АГКК се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с министър-председателя.
С цел по-добро обслужване на клиентите, са създадени изнесени работни места в общинските центрове с високо търсене на кадастрални услуги.


За контакт:

Уеб сайт: www.cadastre.bg
Е-mail: acad@cadastre.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 02/8188345
Факс: 9555333