Регионална здравна инспекция - гр. Враца


Регионална здравна инспекция Враца осъществява държавната здравна политика на територията на област Враца - общини: Враца, Мездра, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Роман, Мизия, Борован, Хайредин и Криводол.

РЗИ-Враца извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на следните области: Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.
РЗИ Враца е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище област Враца.

Регионална здравна инспекция Враца осъществява следните дейности :

• държавен здравен контрол;

1. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба;

2. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека по § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба;

3. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето на човека по § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба;

4. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба;

5. надзор на заразните болести;

6. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.

8. здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения.

• контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;

• проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;

• планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

• промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

• събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;

• мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;

• анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;

• лабораторни анализи и изпитвания;

• разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

• координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

• методическа, консултативна и експертна помощ;

• следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

• проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

• планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на област Враца.

РЗИ съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.