Държавната комисия по хазарта


Държавна комисия по хазарта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
Компетентност на Комисията:
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;
и други, съгласно Закона за хазарта.
• издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи;
Държавна комисия по хазарта води и поддържа следните публични регистри:
- Регистър на организаторите на хазартни игри;
- Регистър на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос разпространение и сервиз на игрално оборудване;
- Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите на хазартни игри и на дейностите по Закона за хазарта;
- Регистър на утвърденото игрално оборудване.
Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.