Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) провежда държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Транспортният сектор в България съдейства за икономическото и социално развитие на страната и подпомага балансираното регионално развитие. Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и България и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.
Държавната политика в областта на електронните съобщения и планиране и разпределение на радиочестотния спектър се осъществява в МТИТС в съответствие с визията, целите и насоките за развитието на сектора в интерес на обществото, за постигане на ускорен икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на благосъстоянието на българските граждани. България участва в координацията по изпълнение на ангажиментите в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации.. Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие със секторната пощенска политика на Република България, международните актове и действащата нормативна уредба на сектора.
В МТИТС се провежда и държавната политика в областта на информационните технологии, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни цели: изграждане на стратегически модел на развитие и управление на информационното общество и информационните технологии, стимулиране на научноизследователската и развойна дейност и разработването на иновативни ИКТ продукти и услуги, както и развитие на широколентовия достъп до интернет като подпомагащи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, за подобряване на социалния статус на населението и осигуряване на равнопоставен и широк достъп до ефективни, качествени и сигурни услуги на информационното общество за гражданите, бизнеса и държавното управление.


За контакт:

Уеб сайт: www.mtitc.govеrnment.bg
Е-mail: mail@mtitc.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)9409 771Дъщерни организации


 

Моля изчакайте