Община Омуртаг


Община Омуртаг е една от малките общини в Република България, разположена в Североизточна България, в непосредствена близост до северния склон на Източна Стара планина.
Община Омуртаг като такава административно териториална единица е определена с УКАЗ № 2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Народна Република България/ ДВ, бр. 101 от 26.12.1978 г/. А с УКАЗ №3005 от 06.10.1987 г за административно-териториалните промени в страната към Община Омуртаг се присъединява и бившата Община Обител.
Нарежда се на трето място в Търговищка област по площ на територията си и по степен на населеност, а в социално-икономически и инфраструктурен план е с водещо място в региона.
Общината включва части от историко-географските области Герлово и Сланик. Има общи граници с общините Търговище и Антоново от област Търговище. На изток граничи с община Върбица от област Шумен, а на юг с община с община Котел от област Сливен. Територията на община Омуртаг се пресича от важни пътища с национално и регионално значение.
Земеделските земи са с най-голям абсолютен размер и относителен дял в структурата на поземлените ресурси на Общината. На тях се падат 67,4 % от цялата площ на Общината. Те са със своя вътрешна структура, като от общия им размер, обработваемата площ заема 69,4 %, а необработваемите площи – 30,6 %.
Като цяло екологичната характеристика на община Омуртаг е отлична. Благоприятното географско разположение и съхранената природна среда създават условия за развитието на селски, ловен и риболовен туризъм. Това е една от основните насоки за развитие. Районът разполага с богати дивечови запаси представени от благороден елен, сърна, заек, дива свиня. Общината разполага с горски и планински хижи. На 16 км. от гр. Омуртаг се намира вр. Лисец 1130 м., където съществуват реални условия за развитието на зимен туризъм.
Население
Територия – 401 кв. км
Брой населени места – 41
Брой жители - 32 473
Административен център – гр.Омуртаг
гъстотата на населението - 69,39 д./км2
раждаемост - 12,14‰
смъртност - 10,3 ‰
естествен прираст - 0,4‰
половата структура на населението (мъже/жени) - 50,02:49,98
население в трудоспособна възраст - 57,81%
Етническа структура
турска етническа група - 67,5%
българска етническа група - 20,4%
ромска етническа група - 11,6%
- икономическо активно население - 45,0%
- коефициент на заетост - 25,7%
- безработица - 34,33%, като по-голямата част от регистрираните безработни са жени
Разпределение на населението:
С население над 10 000 души – гр. Омуртаг;
С население над 1 000 души – селата Беломорци, Врани кон, Звездица, Камбурово, Обител и Церовище;
С население от 500 души до 1000 души– селата Величка, Веренци, Горна Хубавка, Зелена Морава, Илийно, Козма Презвитер, Могилец, Панайот Хитово, Плъстина и Пъдарино;
С население от 100 до 500 души- селата Българаново, Великденче, Веселец, Висок, Голямо Църквище, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Змейно, Кестеняво, Красноселци, Паничино, Петрино, Птичево, Първан, Рътлина, Станец, Угледно и Чернокапци;
С население под 100 души- селата Росица, Тъпчилещово и Царевци.


Дейност:

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет; подпомага осъществяване на правомощията на Кмета на общината, свързани с неговата компетентност; подпомага работата на Общинския съвет и организационно-техническото му обслужване; осъществява административното обслужване на граждани, физически и юридически лица.
При осъществяване на своята дейност Общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.


За контакт:

7900 гр. Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" 2А
област Търговище, община Омуртаг
Тел.: 0605 623 11 / 0605 620 08
e-mail: obshtina_omurtag@abv.bg
Факс: 0605 635 02