Регионално управление на образованието - Русе


Регионалните управления на образованието (РУО) са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Te осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област. Методическата подкрепа се осъществява и чрез участие на експерти от РУО в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, определени с правилника на регионалните управления на образованието.


Дейност:

РУО осигурява и контролира:
– условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в
общинските детски градини;
– обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование
деца и ученици;
– условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за
личностно развитие;
– финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по
образование;
– необходимото имущество за функциониране на общинските институции в
съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие;
– условията за целодневната организация на учебния ден;
– сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за
подкрепа на личностно развитие;
– здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
– условията за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;
– безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;
– разходването и разпределението на други целеви средства от бюджета;
– изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и
реализирането на местните политики.


За контакт:

Регионално управление на образованието – гр. Русе
адрес: гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 18
тел.: 082/834532
e-mail: mail@rio-ruse.org


 

Моля изчакайте