Национален осигурителен институт


Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.
Националният осигурителен институт е автономна организация със самостоятелен бюджет, която се отчита пред Народното събрание на Република България. НОИ е юридическо лице, което се състои от Централно управление със седалище в град София и териториални поделения във всеки от 28-те областни центрове на страната.