Главна организация: Министерство на енергетиката

Агенция за устойчиво енергийно развитие


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на енергетиката. Ръководи се от изпълнителен директор и има седалище: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.
АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В изпълнение на своите правомощия агенцията поддържа публични регистри за:
- лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ;
- лицата по чл. 59 от ЗЕЕ;
- за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията.


За контакт:

Уеб сайт: http://www.SEEA.government.bg
Е-mail: Office@SEEA.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)915 40 10
Факс: (02)981 5802


 

Моля изчакайте