Регионално управление на образованието - София област


Регионално управление на образованието - София област е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование на територията на Софийска област.
Регионално управление на образованието - София област се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава от министъра на образованието и науката.
Устройството и функциите на Регионално управление на образованието - София област се определят със Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.


Дейност:

Регионално управление на образованието - София област създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на Софийска област.


За контакт:

Регионално управление на образованието - София област се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4.

Електронни адреси: rio_sofia_oblast@mon.bg; ruo_sfo@ruo-sfo.bg

Телефон за контакт и предоставяне на информация за административни услуги: 02 / 97 10 299; 02 / 97 13 299

Структура и контакт:

1. Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 97 10 299; 0886 86 15 32; Електронен адрес: r.ivanova@ruo-sfo.bg;

2. Илонка Славчева - началник отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 87 36 422; 0893 44 58 01; Електронен адрес: i.slavcheva@ruo-sfo.bg;

3.Йоанна Чалъкова - старши експерт по квалификация на педагогическите специалисти, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02/8736422, 0893445802; Електронен адрес: j.chalakova@ruo-sfo.bg;

4. Йордан Томов - старши експерт по приобщаващо образование, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 91; Електронен адрес: y.tomov@ruo-sfo.bg;

5. Мариана Баева - старши експерт за обучението в начален етап, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 96; Електронен адрес: m.baeva@ruo-sfo.bg;

6. Вергиния Йорданова - старши експерт по професионално образование и обучение, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 46 49 42; Електронен адрес: v.jordanova@ruo-sfo.bg;

7. Магдалена Ананиева - старши експерт по български език и литература, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 97; Електронен адрес: m.ananieva@ruo-sfo.bg;

8. Илонка Ценкова - старши експерт по природни науки, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 99; Електронен адрес: i.tzenkova@ruo-sfo.bg;

9. Мирослав Братоев - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 98; Електронен адрес: m.bratoev@ruo-sfo.bg;

10. Ани Спасова - старши експерт по физическо възпитание и спорт, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 873 64 22; 0893 44 57 94; Електронен адрес: a.spasova@ruo-sfo.bg;

11. Веселка Илова - началник отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 97 13 299; 0893 44 57 89; Електронен адрес: v.ilova@ruo-sfo.bg;

12. Диана Гергова - главен счетоводител, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 . 97 13 299; 0893 44 57 92; Електронен адрес: d.gergova@ruo-sfo.bg

13. Ивайло Христов - главен юрисконсулт, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 971 02 99; 0893 46 49 49; Електронен адрес: i.hristov@ruo-sfo.bg

14. Веселка Кудева - счетоводител, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 97 13 299; 0893 46 49 41; Електронен адрес: v.kudeva@ruo-sfo.bg

15. Полина Димитрова - главен специалист, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 97 13 299; 0893 44 57 88; Електронен адрес: p.dimitrova@ruo-sfo.bg;

16. Юлиян Щилянов - шофьор - домакин, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02 / 97 13 299; 0893 44 58 06; j.shtelianov@ruo-sfo.bg;

17. Диана Къндева - Христова - старши експерт по организация на средното образование, отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02/8736422, 0893445793; Електронен адрес: d.kandeva@ruo-sfo.bg;

18. Мариела Сърбинска - Начева - старши експерт по анализ на информация, отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - София област
Телефон: 02/9713299, 0893445805; admin@ruo-sfo.bg;


 

Моля изчакайте