Главна организация: Министерство на финансите

Агенция по обществени поръчки


Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.
Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник. Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.
Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:
публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Агенцията е организирана в четири дирекции: дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, дирекция "Законодателство и методология", дирекция "Контрол на обществените поръчки" и дирекция "Електронно възлагане и мониторинг".


За контакт:

Уеб сайт: https://www2.aop.bg/
Е-mail: aop@aop.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 9859 71 50
Факс: 9859 71 52


 

Моля изчакайте