Агенция "Митници"


Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.
Агенцията е юридическо лице с адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47. Директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Агенцията има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.
Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции: Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска. Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация, специализирана администрация , състояща се от 2 главни дирекции и 3 дирекции, инспекторат и звено за вътрешен одит.
Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.
Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и десет митници - Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.
Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения.
В рамките на общата численост на персонала на агенцията се определя по един представител на агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Регионалния център за борба с трансграничната престъпност към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа със седалище Букурещ, Румъния.
Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в обща администрация и специализирана администрация, инспекторат и две самостоятелни звена - звено по сигурността и звено за вътрешен одит. Служители от Централното митническо управление и от митниците в рамките на своята компетентност участват в работните органи на Европейския съюз, международните организации и конвенции.
Организацията и дейността на териториалните митнически учреждения (митници) се определя с правилници, приети от министъра на финансите, предложени от директора на агенцията.


 

Моля изчакайте