Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч


Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч (ОДЗ) е специализирана териториална администрация, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите със седалище гр. Ловеч 5500, ул.Търговска 43, ет.7. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.


Дейност:

Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч подпомага министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на област Ловеч. Тя се ръководи от директор, чиято дейност се подпомата от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" и от Главна дирекция "Аграрно развитие", в която се включват и общинските служби по земеделие на територията на областта, като нейни териториални звена.


За контакт:

гр. Ловеч 5500, ул.Търговска 43, ет.7
тел/факс +359 68 603 962
email: ODZG_Lovech@mzh.government.bg
website: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/bg/Home.aspx


 

Моля изчакайте