Регионална здравна инспекция - Силистра


Регионална здравна инспекция - Силистра (РЗИ) е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за здравето.

Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

РЗИ – Силистра организира и осъществява държавната здравна политика на територията на област Силистра. Реализира следните дейности:

• извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;

• организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

• събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Силистра;

• упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;

• извършва микробиологични, серологични и паразитологични изследвания;

• извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;

• извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;

• извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;

• наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;

• извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;

• оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;

• участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.


За контакт:

Уеб сайт: rzi-silistra.com
Е-mail: rzi-silistra@mh.government.bg
Телефон: (086)816-119
Факс: (086)816-148


 

Моля изчакайте