Регионална здравна инспекция - Варна


Регионална здравна инспекция - Варна (РЗИ), като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на областта.
Дейността на РЗИ обхваща контрол над територията на Варненска област, включително и радиационен контрол над обекти с източници на йонизиращи лъчения в Шуменски и Добрички региони.
РЗИ Варна води регисти и упражнява контрол по спазването на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
РЗИ Варна регистрира и контролира здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети.
РЗИ Варна упражнява превенция и контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
РЗИ Варна извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории - микробиологична, вирусологична и паразитологична.
РЗИ Варна извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
РЗИ Варна извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради и контрол на питейни води и води за къпане.
РЗИ Варна извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
РЗИ Варна оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
РЗИ Варна участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
РЗИ Варна извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.


За контакт:

Уеб сайт: http://www.rzi-varna.com
Е-mail: office@rzi-varna.com
Телефони: 052/634-019, (052) 634019
Факс: (0035925)факс: (052) 634648


 

Моля изчакайте